Home

Pef mätning vid ansträngning

Lungfunktionsundersökningar - Viss

 1. uter senare. Notera värdena. Information till patient PEF är förkortning av Peak Expiratory Flow. PEF mäter utandningsluftens hastighet
 2. st 2-3 veckor OBS! PEF ger ej fullständig spirometri-information! Nationellt spirometrikörkort
 3. ut. Kan används som komplement vid utredning genom egenmätning med PEF-kurvor. Kan också kopplas till instruktioner i patientens egen behandlingsplan. Utförande. Patienten kan stå eller sitta
 4. PEF är ett mått på hur fort du kan andas ut och mäter utandningsluftens högsta hastighet. Gör så här: Det är lättare att blåsa PEF stående, men viktigast är att Du gör på samma sätt varje gång. 1. Andas in ett djupt andetag. 2. Slut läpparna tätt kring munstycket. 3. Blås ut så snabbt och så kraftigt Du kan i PEF-mätaren. Upprepa tre gånger. 4
 5. uter så att pulsen överstiger 160 (eller < 85 % av maxpuls). Mät FEV1 och/eller PEF efter 1, 3, 5, 10 och 20
 6. PEF-kurva för att påvisa eller utesluta variabilitet. För hemmonitorering hos vissa patienter. (tex. vid allergenexponering, labil astma, astmaexacerbation, ansträngning, yrkesmedicinska utredningar). PEF (Peak Expiratory Flow) - mätare Rekommenderad PEF-mätare inom Region Kronoberg är Mini Wrights PEF- mätare med EU skala
 7. Peak expiratory flow (PEF), avser den maximala lufthastigheten vid utandning. PEF-värdet ger en bild av luftrörens storlek och är i jämförelse med sekundkapacitet inte ett lika känsligt mått på obstruktion i luftvägarna. PEF-dygnsuppföljning. Görs med en enkel PEF-mätare. Mätningar både morgon och kväll och i samband med andningssymtom

PEF-mätning i hemmet. Kan användas som komplement vid utredning samt för egenkontroll av behandling. Regelbundna PEF-mätningar i hemmet påvisar till exempel intermittenta besvär och kan med fördel även kopplas till behandlingsinstruktioner. PEF-mätare lånas hem eller förskrivs som hjälpmedel och vid ansträngning X X Obstruktivitet Auskultation PEF-mätning Bedöma behovet av bronkdilaterande alt mucolytika X X Smärta NRS (numeric rating scale) VAS visual analog scale) Bedöma behovet av analgetika X Nedsatt hostkraft Klinisk observation, Host-PEF Förbättrad sekreteliminering x Nedsatt muskelstyrk

En PEF-mätning kan också göras i hemmet och ger då en uppfattning om variationer i lungfunktionen under en längre period. Ansträngningstest Eftersom astmasymtom ofta uppträder under belastning, kan ett ansträngningstest genomföras med hjälp av löpband eller testcykel Testning: PEF-mätare före och upprepat efter ansträngning är det enklaste, men också det minst sensitiva sättet att konstatera diagnosen. En minskning> 15 % från normalvärdet i vila krävs för diagnos Mät FEV1 och/eller PEF efter 1, 3, 5, 10 och 20 minuter. Bronkdilatera sedan via kortverkande ß2- stimulerare enl ovan. Mät FEV1 och/ eller PEF efter 15 minuter. 10% minskning av FEV1 vid ansträngning talar för ansträngningsutlöst astma. 15% minskning är säker diagnos. Om PEF-värden används gäller 5% högre värden pulsoximeter, Arbetsprov med PEF-mätning eller Arbetsprov med pulsoximeter och PEF-mätning. Vanliga indikationer Misstanke om coronarinsufficiens vid smärta eller kramp i bröstet i samband med ansträngning. Allmän konditionstest. Lungfunktion i arbete. Kontraindikationer Feber eller kraftig infektion. Pågående myokardprocess

PEF-mätning före och upprepat efter ansträngning, är det enklaste men också det minst känsliga sättet att konstatera diagnosen ansträngningsutlöst astma. En minskning över 15 % från normalvärdet i vila, krävs för diagnos Lungfunktionen kan också testas med en PEF-mätare. För att ta reda på ditt så kallade PEF-värde får du blåsa så hårt du kan i ett rör. Röret leder till en mätare som registrerar luftflödet. Vid astma blir luftrören trånga och luftflödet blir mindre, och därmed blir PEF-värdet lägre. PEF-mätning räcker oftast inte för att ställa diagnosen astma, utan används tillsammans med andra undersökningsmetoder för att bekräfta diagnosen

Spirometri. - Praktisk Medici

 1. ut, med ett kryss (x) på injen i tabellen. Markera med en cirkel (o) ditt högsta värde 15
 2. ner om dem som förekommer vid en rad andra vanligare sjukdomar, som astma, luftvägsinfektion, KOL, anemi (brist på röda blodkroppar), vänstersidig hjärtsjukdom och utmattningssyndrom
 3. Vid undersökningar med en PEF-mätare (PEF står för Peak Expiratory Flow) får du ofta låna hem en mätare och kontrollera din andning under två veckors tid. Du mäter hur mycket luft du blåser ut vid en utandning genom att andas ut i ett rör. Röret är kopplat till en mätare som registrerar luftflödet
 4. i-Wright), förskrivning se Mitt läkemedel Ordination fysisk aktivitet: Om patienten är fysiskt inaktiv överväg FaR. Vid svårigheter vid träning, remiss till fysioterapeut. Ansträngningsutlöst astma: behandlas som övrig astma. Vaccinationer: Vid dåligt kontrollerad astm
 5. Senare tillkommer andnöd vid ansträngning som kan progrediera till vilodyspné. • Cyanos och perifera ödem kan uppträda framför allt vid svår KOL. Spirometri PEF-mätning kan användas för att påvisa en luftvägsobstruktion, För astma talar PEF-variabilitet >15-20 % liksom om lungfunktionen normaliseras. 7 Lab-prove
 6. Använd PEF-mätare och gör astmatest regelbundet, då blir det lättare att upptäcka både förbättringar och försämringar tidigt. Att upptäcka förändringar tidigt och anpassa behandlingen efter behov, är ett bra sätt att ta hand om sina lungor
 7. Spirometri används för astmakontroll, vid förstagångsbesök för utredning av astma och i samband med ansträngning då man misstänker ansträngningsutlöst astma. Spirometri kan utföras på barn från ca 6 års ålder. PEF-Mätning

Mätning och hantering av PEF mätare

PEF-uppföljning - Arbetshälsoinstitute

 1. Anvisningar för PEF- kontroll 2(3) a-2 Astmasituationen kontrolleras med PEF-mätningar (peak expiratory flow) som görs med PEF -mätare. I PEF-kontrollen mäter man utandningens toppflöde. På basis av resultaten konstaterar man astmasituationen och kan bestämma den rätta vårdbalansen
 2. st 15
 3. Start studying Astma. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. st 60 liter per
 5. PEF-mätningar kan göras på barn redan vid 5-7 års ålder. PEF-värdet ger en bild av luftrörens storlek och funktion. Kontraheringen, sammandragningen av luftrören, som kännetecknar astma ger en försämring av PEF-värdet. Fördelen med en PEF-undersökning är att den är enkel att genomföra
 6. Vanliga tester är spirometri och PEF-mätning. andra vid ansträngning, förkylning eller om de utsätts för något de är allergiska mot. (PEF) kan man hålla viss kontroll på sin astma. Värden som varierar från morgon till kväll eller från den ena dagen till den andra tyder på dålig astmakontroll

Astma hos vuxna - Viss

 1. Lungfunktionsundersökning innebär mätning av volymer eller flöden i luftvägarna och används inom sjukvården framförallt vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.Oftast används spirometri och mätning av PEF med PEF-mätare eller peakflowmeter
 2. ut. Bronkiell provokatio Mäter bronkernas reaktion vid inandning av ett känt retande ämne, till exempel metakolin, eller fysisk ansträngning. Spirometri En lungfunktionsundersökning som mäter lungor­ nas volym och flöden
 3. PEF-mätning görs morgon och kväll före och efter bronkdilatation där en genomsnittlig dygnsvariation över 10 % enligt de internationella riktlinjerna talar för astma. Flödesschema vid astmautredning (från Läkemedelsboken 2018) HÖK Astma hos vuxn
 4. eri ng X Nedsatt muskelstyrk
 5. Vid mätning av det arteriella blodtrycket anges både det systoliska trycket som uppstår när hjärtat drar Inspiratorisk residualvolym (IRV) - volym som inandas vid ansträngning. Exspiratorisk FEV1 var 6,40L, FEV1% var 89,9 % och PEF värde var 11, L/s. Resultatet jämfördes med referensvärde (Tabell 3). Metoddiskussion

professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus Besvarad: 2010-10-11 Svar: Du skriver att du fått ökande problem med andfåddhet från att tidigare ha varit enbart vid ansträngning, nu mest hela tiden Vid besvär med mycket slem kan andningsgymnastik rekommenderas. I övrigt kan man ta djupa andetag vid upprepade gånger under dagen. Se till att ha telefonen laddad och ha den nära till hands om du inte mår bra. Riskmatris allvarlig Covid-19 *Notera att normal syresättning kan finnas i vila men försämras vid rörelse/ansträngning. OBS

PEF-mätning Avläs värdet brukar ge besvär, t ex ansträngning och i anslutning till detta registrera PEF 27 PEF-mätning. Vid uppföljning Patienten kan fylla i PEF-kurvan under ca 2 veckor innan återbesök För egenkontroll PEF och FEV1-värdena är bara en av flera pusselbitar vid astmadiagnostik. 29 PEF-mätning Nationellt. heten kan likna angina och utlöses vid ansträngning och emo-tionell stress och förbättras av nitroglycerin. Trots att isch-emiska EKG-förändringar förekommer vid debutsymtom i lika (PEF-mätning) • Övrigt: duplex/flebografi underben Utredning vid akut dyspn.

Andfåddhet vid ansträngning, hosta, rökning eller annat skadligt agens i anamnes. Bronkiektasier. spirometri och PEF-kurvor vid behov bör ingå liksom en behandlingsplan med fortlöpande uppföljning 7. bör diagnosmisstanken bekräftas med objektiva metoder som spirometri eller PEF-mätning Den som har astma och upplever ökade besvär vid ansträngning/kyla kan på ett enkelt sätt själv kontrollera sin lungfunktion med en PEF-mätare eller FEV1-mätare. Detta kan till exempel ske före och efter träning. Både PEF-mätare och FEV1-mätare kan skrivas ut kostnadsfritt av läkare PEF-mätning. PEF står för peak expiratory flow, vilket kan översättas till maximal utandning. Vid en PEF-undersökning får man blåsa så hårt man kan i ett rör och det maximala flödet registreras. Detta är en enklare variant av spirometri. Vid astma har man lägre maximal hastighet (lägre PEF-värden) PEF mäts i enheten liter/minut. En frisk människa har normalt ett PEF-värde på mellan 500-700 liter/minut. Exkursion betyder att terapeuten mäter med måttband hur stor skillnad det är i omfånget vid nedre delen av bröstkorgen mellan full inandning och full utandning

Astmadiagnos - Så får man diagnosen astma - Meda AAlinje

Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter

Spirometri Doktorn

• besvär vid ansträngning, skratt, • Läkemedelsrelaterad behandling vid astma • Mätning av fysisk kapacitet samt träning och nutritionsbehandling vid KOL • PEF-mätning, barn 3-6 år • (NO prio 8) Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - SoS Mät fev1 och eller pef efter 1, 3, 5, 10 och 20 minuter. bronkdilatera sedan via kortverkande ß2 stimulerare enl. ovan. mät fev1 och eller pef efter 15 minuter. 10 % minskning av fev1 vid ansträngning talar för ansträngningsutlöst astma. 15 % minskning är säker diagnos. om pef värden används gäller 5 % högre värden

BAKGRUND Astma är en kronisk sjukdom som definieras av återkommande symtom från luftvägarna med pip i bröstet, tung andning och hosta tillsammans med variabel bronkobstruktion. Sjukdomen orsakas oftast av inflammation i luftvägarna. Cirka 5-7 % av barnen i 7-års åldern har astma och bland tonåringar är prevalensen ca 8-10 %. Obstruktiva luftrörsbesvär är också [ Andningsfrekvens mätning hur man mäter andningsfrekvens - Halsanet . uter . Räkna helst andningen under en hel ; ut. Andningsfrekvensen mäts, om det är möjligt, i vila, genom att räkna gångerna som bröstet höjer sig. En andningsfrekvens över 25 i vila kallas takypné, och under 12 som bradypné.Andningsfrekvens är en viktig indikator som ingår i vitalparametrarna som vanligt vis. KOL Andfåddhet vid ansträngning, hosta, rökning eller annat skadligt agens i anamnes Bronkiektasier Återkommande infektioner, produktiv hosta Hjärtsjukdom Andfåddhet vid ansträngning, nattliga symtom Lungsjukdom Andfåddhet vid ansträngning, icke-produktiv hosta ≥40 år Sensorisk hyperreaktivitet Hosta vid exponering för starka.

Astmapatienten får besvär vid kontakt av allergen eller irritanter, KOLpatienten är alltid lika obstruktiv. f. Astma och KOL. Kurs: Vård vid ohälsa och sjukdom (1SJ002) Astma. T ermer: Auxiliär andning: Understödjande andning. Diafragman orkar inte ensam med ventilatione n, man använder då Motsvarande för PEF är >15% ökning. PEF-Ventoline-PEF. Variabilitet Mät PEF, högsta värde av 3 blås, 2-3 ggr dagligen. Högsta PEF (efter inhalation av β2-stimulerare) minus lägsta PEF (före inhalation av β2-stimulerare), dividerat med medel-PEF. Om >20% = Signifikant variabilitet, dvs reversibel luftvägsobstruktion Astma ger symtom i form av anfall med andningssvårigheter. Andra symtom är: hosta, särskilt på natten. pipande andningsljud. smärta eller obehag från bröstkorgen. att du hostar länge efter en förkylning. att du får andningssvårigheter vid fysisk ansträngning

PEF-mätning för bedömning av obstruktivitet Saturationsmätning med pulsoximeter ACT, symtombedömningsinstrument Dyspnéskala Borg CR-10 Borg RPE-skala för bedömning av ansträngning 6-minuters gångtest för bedömning av fysisk funktionsförmåg En annan, förenklad lungfunktionsmätning är PEF-mätning. PEF står för Peak Expiratory Flow, eller maximalt luftflöde vid utandning.En PEF-mätare är en liten enhet med ett enkelt munstycke som man blåser genom och som registrerar den maximala hastigheten på luftflödet PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astma . Spirometri kan vara användbar för astma, cystisk fibros, medfödda eller förvärvade luftvägsdeformationer och många andra andningssjukdomar hos barn 2. en spirometer är en anordning för att mäta tidsbestämda utgåvor och inspirerade volymer; Därför indikerar det hur snabbt och effektivt lungorna kan tömmas och fyllas spirometri astma Astma är en luftvägssjukdom som kännetecknas av en inflammation i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. De allra flesta får lindriga besvär medan en mindre del har en svår form av astma. Ju snabbare din astma kan båbörja behandlas desto mindre problem får du i framtiden. På vårdcentralen får du hjälp [

Ansträngningsutlöst astma Doktorn

Pef mätare dagbok. 7. · PEF-dagbok Namn: PEF-kurva 14 dagar Personnr: För mer information besök: Mitt bästa PEF-värde är: deathling.site Datum Tid Förkyld Hosta/pipande/väsande andning Vaknat på grund av luftrörsbesvär Besvär i samband med fysisk ansträngning Annat besvär/symtom Formulärversion Utvecklat för Draco Läkemedel AB av IDEUM-gruppen, Umeå deathling.site Size: 11KB Vid PEF ca 30% av normalvärdet är astmapat. akut dålig. KOL. Sällan under 50 år. Odramatisk sjukhistoria. Täta luftvägsinfektioner. Rökare. Morgonhosta, upphostningar. Inga symtom i vila. Dyspne´ redan vid ringa ansträngning. Sällan nattliga symtom. Vid PEF ca 30 % av normalvärdet. är KOL-pat. vanligen helt opåverkad. Övriga. Instruktioner för PEF-mätning vid utredning av diagnos astma och kol. delningen av KOL avgörs av nivån på FEV1 efter bronkdilatation: FEV1 ≥ 80 % av förväntat värde. Har inga symtom (om ej samtidig kronisk bronkit). Stadium 1: FEV1 50-79% av förväntat värde. Med eller utan symtom Spirometri (en lungundersökning) Spirometri är en lungundersökning som används för att diagnostisera och följa upp vissa lungsjukdomar. Spirometri utförs med hjälp av en liten apparat som kallas spirometer. Under själva undersökningen blåser patienten genom ett munstycke som är kopplat till maskinen, vilket i sin tur analyserar olika parametrar. Spirometri kan utföras av en.

Astma - 1177 Vårdguide

medicineringen kan ändras vid infektioner, före ansträngning och vid ökad. allergenförekomst. Optimal lungfunktion vid astma. Ett mål med astmabehandlingen är att. patienten uppnår en så nära normal. lungfunktion som möjligt. Optimal lungfunktion bestäms genom. mätning av FEV 1 efter 3-6 månaders. behandling med. Mät FEV1 och/eller PEF efter 1, 3, 5, 10 och 20 minuter. Bronkdilatera sedan via kortverkande ß2-stimulerare enl. ovan. Mät FEV1 och/ eller PEF efter 15 minuter. 10 % minskning av FEV1 vid ansträngning talar för ansträngningsutlöst astma. 15 % minskning är säker diagnos Fakta och råd om astma. I Sverige har ungefär 8 av 100 personer någon form av astma. Astma kan delas in i två olika typer, en allergisk och en icke-allergisk. Hos barn är allergisk astma vanligast, medan icke-allergisk astma blir vanligare ju äldre man är. Allergisk astma utlöses om man är överkänslig för något, som till. Hosta är kroppens skyddande reflex för att hålla våra luftvägar fria och ett sätt att försöka göra sig av med sånt som irriterar. Hosta är vanligt vid förkylning, men vi kan även få hosta av andra sjukdomar, att vi sväljer något fel eller andas in damm eller rök

Utredning av PAH - PAH-foru

Dagbok vid mätning av PEF. Om du ska mäta PEF före och efter inandning av ett snabbverkande luft-rörsvidgande läkemedel fortsätter du så här. 1. Inhalera din luftrörsvidgande medicin. 2. Vänta 15 minuter, blås sedan i PEF- mätaren på samma sätt som tidigare. 3. Markera bästa värdet på diagrammet med en 0 ansträngningstest. Mätning av FEV. 1. är att föredra framför PEF mätning då den har bättre reproducerbarhet och exakthet (Parson 2013).. Personer med astma kan även ha svårt att utföra fysiska aktiviteter pga rädsla för ansträngningsutlösta andningsbesvär, vilket kan leda till psykosociala begränsningar, sänkt fysisk kapacitet och försämrad hälsa Vid PAH är koncentrationen av ett ämne som heter endotelin för hög i blodet. I början av sjukdomen blir man andfådd vid hård ansträngning, men funktion med så kallad PEF-mätare och luftvägsprovokation kan ingå. RÅD:. Hosta (huvudsymtom): Förekommer dag och natt och förvärras vid ansträngning. Spirometri eller PEF-mätning (eventuellt reversibilitetstest) Bara indicerat vid misstänkt eller påvisad pneumoni då det finns ingen dokumenterad effekt av antibiotika vid akut bronkit även om C. pneumoniae eller M. pneumoniae är påvisade

Behandla astma och kol Spirometri Hälsans Vårdcentra

Vid misstanke om astma med symtom som: ämnen i luften, ansträngning och dålig inomhusmiljö men ibland kan den komma utan någon yttre faktor. PEF-mätning Tobak Sluta röka och snusa Sluta röka linjen Fysisk aktivitet vid Astma FYSS om Astma Motion i Uppland PEF-kurv Resultat av utredningar (PEF, spirometri, Phadiatop, ev. rtg. pulm) Uppföljning: Råd om individuell sanering och tobaksavvänjning vid behov. Kontrollera inhalationsteknik. Vid kontinuerlig steroidbehandling, mät längd 1-2 ggr per år. Vid avvikelse remiss BUM. Gå igenom behandlingsplan för underhållsbehandling och tillfälliga. Ofta inträffar det vid infektioner, vid ansträngning, nattetid och vid fuktigt och kallt väder. Patienten kan även reagera på starka dofter eller exponering av pollen och päls. - Vi gör spirometri då vi mäter luftflödena i luftrören. Man kan också mäta hemma med en PEF-mätare

Allt om astm

som ofta får akuta försämringar bör även förses med PEF-mätare (Läkemedelsverket, 2015). Förutom svenska riktlinjer finns internationellt Global Initiative for Asthma, GINA, som startade som ett samarbete mellan National Heart, Blood and Lung Institute i USA och WHO C. PEF mätare med reversibilitetstest D. Spirometri med reversibilitetstest hade både skelett och lungmetastaser vid diagnos, andfådd redan vid lätt ansträngning. En lungröntgen beställs akut som visar stora mängder pleuravätska i höge Ett annat typiskt symptom är andfåddhet vid ansträngning, irriterande ämnen (rök), eller vid kontakt med allergener såsom pollen, djurmjäll eller dammkvalster. Om du har mycket dålig lungfunktion, det finns ett antal studier som används för att upptäcka astma - inklusive dag till dag variationer, detektion av svårighetsgraden och statusen för hur avancerad sjukdomen är

Allergi/Astma — Alla Barns Centru

säkerställas genom mätning av PEF-variabilitet med hjälp av standardiserad PEF-kurva. Vid normal lungfunktion kan diagnosen ofta fastställas eller uteslutas med hjälp av bron-kiella provokationstester som metakolintest eller mannitoltest. På specialistmottagningar används idag ofta även mätning av kväveoxi vid behov upprepade sådana, och/eller Peak Expiratory Flow (PEF)-variabilitet är viktiga hörnstenar i diagno-stiken. Vid osäkerhet angående diagnostiken kan påvis-ande av bronkiell hyperreaktivitet med bronkialprovo-kation samt mätning av kväveoxid (NO) i utandningsluft vara av värde. Viktiga differentialdiagnoser hos vuxna är. fysisk ansträngning, kall luft, starka dofter eller tobaksrök som utlöser besvären. •PEF-mätning. •Spirometri •Reversibilitetstest: vid KOL är skillnaden obetydlig. •Vid akut försämring kan CPAP-behandling eller ventilatorbehandlin Kan vara bra vid vagusreflexmedierad ansträngningsutlöst astma och vid skidlöparastma. Den kraftigt ökade ventilationen under fysisk ansträngning medför ökad exponering för till exempel klorpro-dukter för simmare, kall luft för skidlöpare och trafikföroreningar för cyklister och maraton-löpare

Med hjälp av PEF-uppföljningen kan man bl.a. diagnostisera astma och följa lungornas funktion samt bedöma verkningen av medicinen, dygnsvariationen och andningsförmågan. Blås i PEF-mätaren på morgnar och kvällar två veckor med öppnande medicinering. Målet är att få reda på eventuella variationer i PEF-värden vid olika dygnstider spirometri och PEF-mätning. r vet jag att jag har astma? Hur vet jag att jag har astma? Om man har långdragna luftrörsbesvär med andnöd, pipande andning, natthosta, segt slem väderlek, andra vid ansträngning, förkylning eller om de utsätts för något de är allergiska mot PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut [6,11,12,17,26]. Vid mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare) Lungfunktionsundersökningar - Viss . En PEF-mätning över tid kan göras med eller utan bronkvidgande läkemedel PEF-mätning - dygnsmätning i flera veckor. Förklara vad ronki är. Högt pipande ljud över luftvägarna vid auskulation, ont i halsen, bröstet och hosta (torr eller slemmig), hosta blir värre vid ansträngning, pågår i flera veckor. Beror vanligtvis på virus (RS, infuensavirus) Vid symptom som tyder på astma är det första steget att kontakta en vårdcentral eller ett sjukhus. För att vara säker om att det är astma och inget annat görs en så kallad PEF-mätning, vilket är en mätning för att se hur en persons utandning ser ut. Ett flertal mätningar utförs då under ett par veckor KOL skall misstänkas vid: • förekomst av riskfaktorer, främst tobaksrökning. • långvarig, eller återkommande episodisk hosta och upphostning eller andnöd vid ansträngning. KOL bekräftas genom: • att med spirometri påvisa luftvägsobstruktion, FEV1/VC <70% eller FEV1/FVC <70% och Sammanfattande rekommendationer för behandling a